Memorandum účastníků projektu

                                                Sportujeme společně pro Břeclav                                               

 

založeného

na jednotné shodě zakládajících účastníků projektu

 

A/ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Název projektu: Sportujeme společně pro Břeclav (dále jen „Projekt“).
 2. Projekt je dobrovolným, neziskovým a nepolitickým projektem, který vznikl na základě společného zájmu klubů, účastnících se Projektu.
 3. Projekt vzniká dnem 1. 10. 2013.
 4. Projekt je založen na dobu neurčitou.
 5. Zakládající členové projektu: MSK Břeclav (fotbal a stolní tenis), TJ Lokomotiva Břeclav (volejbal, atletika), S.V.K. Břeclav, BORS CLUB, HC LVI Břeclav.

 

čl. II. Cíl, poslání a úkoly Projektu

 

 1. Projekt sdružuje zejména kluby zapojené do sportovního dění, které se hlásí svojí místní příslušností k Jihomoravskému kraji a zejména ke městu Břeclav.

 

 1. Základními cíli a posláním Projektuje zejména prezentace členů Projektu a Projektu samotného ve snaze seznámit širokou veřejnost jednak s posláním Projektu a jejích jednotlivých členů, a také rozšířit povědomí o sportovních aktivitách provozovaných jednotlivými členy Projektu, zejména mezi dětmi a mládeží, širokou veřejností.

 

 1. Ke splnění cíle podle zásad a podmínek tohoto Memoranda plní Projekt zejména tyto úkoly:

 

a) účastníci pořádají a organizují charitativní projekty;

c) účastníci pořádají a organizují společné sportovní akce svých členů;

d) účastníci usilují o vytváření vhodných a žádoucích podmínek, které směřují k podpoře sportovních aktivit na území Jihomoravského kraje a zejména města Břeclavi;

e) účastníci vyvíjí koncepční činnost směřující ke spolupráci s orgány samosprávy;

f) účastníci prosazují a chrání společné zájmy a práva svých členů v projektu, vždy v mezích platného práva;

g) účastníci rozvíjí sportovní a mravní výchovu svých členů, v činnosti projektu uplatňují demokratické zásady a obecné morální zásady, především vzájemnou úctu, respektování lidské důstojnosti a cti a dodržování zásad fair play;

h) účastníci projektu se vzájemně propagují na svých stránkách a případně i na domácích zápasech či událostech, které jednotlivé kluby pořádají;

ch) účastníci projektu jsou povinni aktualizovat údaje na webových stránkách Projektu a to především aktualizovat své události v kalendáři akcí;

i) účastníci prezentují Jihomoravský kraj a zejména město Břeclav prostřednictvím svých členů na sportovním poli.

 

Čl. III. Financování a majetek Projektu

 

 1. Projekt nemá žádný majetek.

 

 1. Finanční příjmy Projektu tvoří:

 

a)      Jednotlivé příspěvky členů Projektu;

b)      Výnosy z činnosti Projektu;

c)      Dobrovolné dary a podpory;

d)     Sponzorské dary;

e)      Dotace od státu a samosprávných celků;

f)       Další zdroje.

 

 1. Takto získané příjmy jsou využívány především na úhradu nákladů spojených s realizací činnosti Projektu v souladu s čl. II. tohoto memoranda.Za hospodaření s prostředky Projektu jsou jednotlivé kluby Projektu odpovědné zakládajícím členům Projektu.

 

Čl. IV. Zánik Projektu

 

Projekt zaniká:

a)      rozhodnutím zakládajících členů projektu;

b)      dobrovolným rozpuštěním v případě, že zanikne členství všech zakládajících členů Projektu.

 

B/ ČLENSTVÍ V PROJEKTU

 

Čl. V. Společná ustanovení pro „členství“ v Projektu

 

Pro vznik členství v Projektu platí tato společná pravidla:  

 1. Členství v Projektu je dobrovolné. Členem Projektu se může státsportovní klub, který podáním písemné přihlášky vyjádří souhlas s myšlenkami a cílem Projektu.

 

 1. Členství v Projektu vzniká rozhodnutím zakládajících členů Projektu.

 

 1. Člen má právo:

a) účastnit se na řízení a činnosti Projektu;

c) podávat připomínky, návrhy a stížnosti ohledně Projektu;

d) využívat všech výhod, které Projektposkytuje svým členům. 

 

 1. Člen Projektu má povinnost:

a) řídit se cílem a myšlenkou Projektu;

b) v případě zvolení či rozhodnutí o společné akci Projektu plnit úkoly a dané funkce;

c) vyvíjet maximální součinnost s Projektem za účelem plnění cílů dle čl. II. tohoto projektu.

 

 1. Členství zaniká:

a) vystoupením - člen může zProjektu vystoupit na základě písemného oznámení o vystoupení;

b) vyloučením. O vyloučení člena rozhodují zakládající členové Projektu;

c ) zánikemProjektu;

d) zánikem sportovního klubu bez právního nástupce.

 

C/ ORGÁNY

 

Čl. VI.  Orgány Projektu

 

 1. Orgány Projektu jsou:

a) Zakládající členové

b) Členové

Orgány Projektujsou usnášeníschopné, jsou-li přítomni členové za sportovní kluby s nadpoloviční většinou hlasů.

 

Čl. VII.  Zakládající členové

 

1)      Zakládající členové jsou schopni usnášení, je-li přítomna nebo zastoupena alespoň polovina všech členů Projektu, každý zakládající člen Projektu má jeden hlas.

 

2)      Zakládající členové rozhodují prostou většinou hlasů všech členů Projektu, v následujících věcech náležejících do výlučné působnosti zakládajících členů:

a) Schvalováníakcí a činností Projektu;

b) schvalování rozpočtuProjektu;

c) rozhodování o výši případných příspěvků od jednotlivých členů Projektu;

d) rozhodování o přijetí sportovních klubů za členy Projektu;

e) v jiných otázkách a záležitostech;

 

 

 

D/ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Změny a doplňky tohoto memoranda lze provést pouze se souhlasem Zakládajících členů.

 

Design & photo created by SYNAPSE5.COM